Institutet för social civilrätt

Arbetsledningsrätt och mänskliga rättigheter

Seminarieserien Arbetsrätten i Europaperspektiv

Varmt välkommen till seminariet

Arbetsledningsrätt och mänskliga rättigheter

Tid:                              måndagen den 11 mars kl 15.00 – 17.00

Plats:                           OBS lokal! SCCL:s lokaler ovanför universitetsbiblioteket, hus C i södra husen, Stockholms universitet. Lokalen ligger 9 – 10 minuters gångväg från T-banestation Universitetet. En karta över campus bifogas.
Det går också att delta online via Zoom på: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/69078792268

Inledare:                     Docent Sabina Hellborg, Stockholms universitet
Docent Kavot Zillén, Stockholms universitet
Doktorand Erik Grahn, Uppsala universitet

Kommentatorer:        Förbundsjurist Anne Alfredson, LO-TCO Rättsskydd
Arbetsrättsjurist Sophie Thörne, Almega

Den senaste tiden har det kommit flera domar som aktualiserar förhållandet mellan arbetsgivarens arbetsledningsrätt och mänskliga rättigheter av olika slag. I AD 2023 nr 71 ställdes skyddet mot diskriminering på grund av religion mot arbetsgivarens önskan att ha en neutralitetspolicy som innefattande slöjförbud. Ett annat exempel är AD 2023 nr 75 där Arbetsdomstolen tog ställning till hur intresset av skydd för den personliga integriteten förhåller sig till vaccinationskrav. Även i EU-domstolen frågor om neutralitetspolicyer och religionsfrihet nyligen aktualiserats (C-148/22 Commune d’Ans).

Domarna väcker många frågor ur såväl arbetsrättsligt som EU-rättsligt och ett bredare offentligrättsligt perspektiv. Lever den svenska arbetsrätten upp till Sveriges internationella åtaganden, hur förhåller sig arbetsledningsrätten till diskrimineringslagstiftningen och var går religionsfrihetens gränser?

Seminariet är öppet för alla. Ingen anmälan krävs och det kostar inget att delta.

Välkommen!
Kerstin Ahlberg

Länkar:
AD 2023 nr 71 https://www.arbetsdomstolen.se/media/gzxhvsrw/71-23.pdf
AD 2023 nr 75 https://www.arbetsdomstolen.se/media/crsb2rcv/75-23.pdf
C-148/22 Commune d’Ans https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=280183&pageIndex=0&doclang=SV&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1874718