Institutet för social civilrätt

En inkluderande och hållbar arbetsrätt – vägen framåt

Den svenska arbetsrättsliga modellen med dess särdrag – extremt hög kollektivavtalstäckning utan statlig inblandning och oberoende fackföreningar och arbetsgivarorganisationer – har varit väl lämpad för att hantera snabb utveckling och förändring. Modellen har länge levererat både ekonomisk tillväxt och goda anställningsvillkor.

 

Under senare tid har modellen emellertid visat sig ha brister. Allt fler arbetstagare hamnar utanför det skydd den svenska arbetsrätten ger. Bristerna blir särskilt tydliga för grupper där den fackliga organisationsgraden är låg, som för unga arbetstagare och arbetskraftsmigranter.

I det här forskningsprojektet analyserar vi hur denna utveckling kommer till uttryck inom tre specifika arbetsrättsliga fält: lön, och särskilt minimilön, psykosocial arbetsmiljö och arbetsvillkor för utländsk arbetskraft. I en fjärde del ska vi integrera dessa tre svenska studier i en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien. Ett syfte med detta är att undersöka om liknande mekanismer som låg till grund för det brittiska beslutet att lämna EU kan urskiljas i svensk rätt. Den jämförande delen lyfter fram farorna med en polariserad arbetsmarknad där alltfler hamnar utanför det arbetsrättsliga skyddet.

Syftet med forskningsprojektet är att förklara varför dagens arbetsrätt inte kan ge ett heltäckande skydd inom de tre studerade områdena och föreslå alternativa rättsliga lösningar för att få till stånd en inkluderande och hållbar arbetsrätt som är anpassad till en förändrad arbetsmarknad. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet. Det har pågått i tre år och kommer att avslutas under 2021.

 

Deltagare

Peter Andersson, docent i offentlig rätt, Göteborgs universitet
peter.andersson@law.gu.se

Niklas Bruun, professor Stockholms universitet
niklas.bruun@juridcum.su.se

Petra Herzfeld Olsson, professor i arbetsrätt, Stockholms universitet (samordnare)
petra.herzfeld-olsson@juridicum.su.se

Tonia Novitz, professor i arbetsrätt, Bristol university
tonia.novitz@bristol.ac.uk

Erik Sjödin, docent, Stockholms universitet
erik.sjodin@sofi.su.se

 

Publikationer

Peter Andersson:

Stress som arbetsmiljörättsligt problem. I: Lavalgenerationen, red. Niklas Selberg & Erik Sjödin, Iustus, 2019, s. 81–93.

Stress i vården ur arbetsmiljörättslig synvinkel. I: Juridik för hälso- och sjukvård, red. Ann-Sofie Magnusson, Liber 2019, s. 100–111.

Andersson & Novitz, Covid-19 at Work: How risk is assessed in England and Sweden (kort version i Revue de Droit Comparé du Travail et de la Sécurité Sociale (kommande):

Niklas Bruun:

Hur kan arbetsvillkor övervakas vid offentlig upphandling, Juridisk Tidskrift, 2020 no 3, 624 – 637 (tillsammans med Kerstin Ahlberg)

Information och samråd vid kollektiva uppsägningar inom EU – reflektioner kring rättsutvecklingen i Festskrift till Örjan Edström red. Mannelqvist, R., Ingmanson, S. & Ulander-Wänman, C, Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet; nr. 41 2019 s. 39–54.

Restructuring of companies i European Labour Law, red. Jaspers, T., Pennings, F. & Peters, S, Intersentia 2019, s. 309–372.

Article 5 – Prohibition of Slavery and Forced Labour i The Charter of Fundamental Rights of the European Union and the Employment Relation, red. Dorssemont, F., Lörcher, K., Clauwaert, S. & Schmitt, M, Hart Publishing 2019, s. 209–228 (tillsammans med Joanna Unterschütz)

Articles 20 and 21 – Equality and Non-discrimination i The Charter of Fundamental Rights of the European Union and the Employment Relation, red. Dorssemont, F., Lörcher, K., Clauwaert, S. & Schmitt, M, Hart Publishing 2019, s. 383–399.

Petra Herzfeld Olsson:

Något om betydelsen av anställningsvillkor i utlänningslagens mening i Rätten, välfärden och arbetsmarknaden: festskrift till Örjan Edström red. Staffan Ingemansson, Carin Ulander-Wänman, Ruth Mannelqvist, 2019, s 149–164

Aktuella utmaningar för svensk arbetsrätt, Juridisk Tidskrift 2020 no 3, s 619 – 623 (Tillsammans med Kerstin Ahlberg, Niklas Bruun och Erik Sjödin.)

Konsten att inkludera arbetskraftmigranter i den svenska arbetsrättsliga modellen, Juridisk Tidskrift 2020 no 3, p 638–670

The Role of Effective Enforcement in International Law on Labour Migration, International Organizations Law Review, Vol. 20 no 1, p 206–232

Erik Sjödin:

Criminalisation as a response to low wages and labour market exploitation in Sweden, European Labour Law Journal, 2021 (kommande).

Är det så svårt att leka tre? Något om konkurrerande kollektivavtal med anledning av AD 2020 nr 66. Svensk juristtidning, 2021 (Tillsammans med Niklas Selberg.)

Arbetsmarknadens skuggsida – rättsföljder vid för låga löner, Juridisk tidskrift 2019/2020 nr 3, s. 671–695.

Människoexploatering – en analys av ett straffbuds förhållande till regleringen av arbetsmarknaden, Juridisk tidskrift, 2019/20, nr 3, s. 696–716.

Om behörig domstol och civilrättsliga sanktioner för stridsåtgärder på arbetsmarknaden Replik till Jan Kleineman om NJA 2015 s. 899, Svensk Juristtidning, 2019, s. 482–500.