Institutet för social civilrätt

Nya gränser för parternas avtalsfrihet efter ny dom om bemanningsarbete

Seminarieinbjudan 9 februari 2023

Seminarieserien Arbetsrätten i Europaperspektiv

Varmt välkommen till seminariet

Nya gränser för parternas avtalsfrihet
efter ny dom om bemanningsarbete

Tid:                               torsdagen den 9 februari kl 15.00 – 17.00

Plats:                           sal Spelbomskan, Aula Magna, Stockholms universitet. Lokalen ligger 4 – 5 minuters gångväg från T-banestation Universitetet. Karta campus Frescati

Det går också att delta online via Zoom. Logga in på: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/69078792268

Inledare:                     Kerstin Ahlberg, föreståndare för Institutet för social civilrätt

Kommentatorer:       Universitetslektor Natalie Videbæk Munkholm, Aarhus universitet
Avdelningsdirektör Mona Næss, Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Arbetsrättsjurist Hanna Björknäs, LO
Förhandlingschef Johan Huldt, Kompetensföretagen
Professor Birgitta Nyström, Lunds universitet

Enligt EU:s direktiv om bemanningsarbete (2008/104) ska inhyrda arbetstagare ha minst samma arbets- och anställningsvillkor som de skulle ha haft om de vore direkt anställda i kundföretaget. När det gäller lön kan arbetsmarknadens parter dock sluta kollektivavtal om avvikande villkor förutsatt att ”det övergripande skyddet” av arbetstagarna respekteras. I en dom strax före jul slog EU-domstolen fast vad den frasen innebär: sådana kollektivavtal måste ge de inhyrda arbetstagarna någon annan förmån som kompenserar dem för särbehandlingen. För att säkerställa att kollektivavtalen uppfyller kravet måste de också kunna prövas av domstol.

Vid seminariet diskuterar vi vilka konsekvenser domen kan ha både för existerande kollektivavtal i bemanningsbranschen och för arbetsmarknadsparternas avtalsfrihet över huvud taget.

Seminariet är öppet för alla. Ingen anmälan krävs och det kostar inget att delta.

Välkommen!
Kerstin Ahlberg

Länk:

C-311/211 CM mot TimePartner Personalmanagement GmbH

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268610&pageIndex=0&doclang=sv&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=105454