Institutet för social civilrätt

Ny aktualitet för arbetstidsdirektivet – går det att uppfylla kraven?

Seminarieserien Arbetsrätten i Europaperspektiv

Varmt välkommen till seminariet

Ny aktualitet för arbetstidsdirektivet
– går det att uppfylla kraven?

Tid:                              tisdagen den 9 maj kl 15.00 – 17.00

Plats:                           sal Spelbomskan, Aula Magna, Stockholms universitet. Lokalen ligger 4 – 5 minuters gångväg från T-banestation Universitetet. En karta över campus bifogas.

Det går också att delta online via Zoom. Logga in på: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/69078792268

Inledare:                     Docent Erik Sjödin, Institutet för social forskning

Kommentatorer:        Arbetsrättsjurist Naiti del Sante, Arbetsmarknadsdepartementet
Förbundsjurist Kirsi Piispanen, Vårdförbundet

EU:s arbetstidsdirektiv, vars detaljerade regler till övervägande del formulerades redan 1993, har fått ny aktualitet. Inte enbart på grund av en senfärdig EU-anpassning av ett kollektivavtal om arbetstider inom vårdsektorn som väckt uppmärksamhet, utan också genom den färska rapport där Europeiska kommissionen utvärderar hur medlemsstaterna har genomfört direktivet (och där Sverige nämns på flera kritiska punkter).

Till det kommer ständigt ny praxis där EU-domstolen tolkar direktivet i ljuset av EU-stadgan och skärper reglerna ytterligare. Domstolen motiverar sin hållning med att rätten till begränsning av arbetstiden samt till dygns- och veckovila och årlig betald semester är grundläggande rättigheter för varje arbetstagare. Samtidigt innehåller direktivet i sig undantag och möjligheter att göra avvikelser.

Sammantaget har reglering nu blivit så komplicerad att man kan fråga sig hur lagstiftare och kollektivavtalsparter ska kunna veta hur de ska uppfylla kraven.

Seminariet är öppet för alla. Ingen anmälan krävs och det kostar inget att delta.

Välkommen!
Kerstin Ahlberg

Länkar:

COM(2023) 72 Rapport om medlemsstaternas genomförande av arbetstidsdirektivet

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2023%3A72%3AFIN&qid=1678893509163

Mål C-477/21 IH mot Máv-Start Vasúti Személyszállító Zrt, dom den 2 mars 2023

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270828&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5474667